تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
علوم سیاسی 
موسسه باقرالعلوم(ع) 
 
دکترا 
 
علوم سیاسی 
دانشگاه تهران 
 
خارج